Liturgia

Sviatosti

Sviatosti krstu, birmovania (myropomazania), eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku cirkev dogmou.

Krst

Sviatosť krstu nahlási jeden z rodičov s rodným listom dieťaťa. Rodič dáva súhlas, že dieťa bude vychovávané v katolíckej viere. Podmienky krstného rodiča: žije praktickým kresťanským životom, pobirmovaný, vek nad 16 rokov. Termín krstu je po dohode s kňazom.

1.sv. prijímanie

Birmovanie

Birmovka bude v našej farnosti potom, čo sa nahlási dostatočný počet záujemcov o prijatie tejto sviatosti. V oznamoch sa potom vyhlási prihlasovanie na farskom úrade. Je potrebné sledovať farské oznamy.

Manželstvo

Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša. S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto doklady: štátnu zápisnicu z matriky, krstné listy, obojstrannú kópiu občianskych preukazov svedkov sobáša.
Sobášne náuky sa konajú na rím. kat. farskom úrade Prešov-mesto. Posledná náuka týkajúca sa samotného obradu je s miestnym kňazom v kostole. Ohlášky snúbencov sú vyhlásené, resp. uverejnené vo farskom liste alebo na výveske v mieste trvalého bydliska snúbencov.

Sviatosť pokánia

Sviatosť pokánia môžete prijať vždy pred svätou omšou, okrem nedele a sviatkov. V prvopiatkovom týždni a pred sviatkami si pozrite čas spovedania vo farskom liste. Pred prijatím sviatosti pokánia je potrebné si vykonať náležitú prípravu – spytovanie svedomia napr. podľa JKS.

Pomazanie chorých

Príbuzní chorého, ktorý je v blízkom nebezpečenstve smrti, nech čím skôr upovedomia o jeho stave kňaza, aby chorého zaopatril sviatosťami. Netreba čakať, kým sa zdravotný stav zhorší, lebo tým znemožníme zomierajúcemu dobrú prípravu na odchod do večnosti. Pri zomierajúcom sa odporúča modliť Korunku Božieho milosrdenstva, sv. ruženec a iné modlitby, ktorými sprevádzame jeho odchod do večnosti.

Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva udeľuje biskup vkladaním rúk a modlitbou pri kňazskej vysviacke. Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, Božiu milosť a nezmazateľný znak, ktorý spôsobuje, že kňaz je kňazom naveky. Z Kristovho ustanovenia sú tri stupne kňazstva: biskup, kňaz a diakon.

Podporiť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068

 

© 2024 Vytvorené s láskou. 

Kontakt

PaedDr. Peter Lazor PhD., farár

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina
Lemešany 104
08203 Lemešany
IČO: 42088151
DIČ: 2023565995

Úradne hodiny

Utorok - Piatok : 9:00 - 10:00 hod.